fbpx

20.5.2014

Yrityksen arvon määrittäminen

Yrityksen arvon määrittäminen on ajankohtainen muun muassa

  • yrityksen tai sen osan myynnissä tai muussa luovutuksessa
  • rahoittajien sekä uusien osakkaiden tarpeisiin esimerkiksi osakeannissa
  • suunniteltaessa ja toteutettaessa sukupolvenvaihdoksia ja lahjoituksia.

Sukupolvenvaihdoksessa ja lahjoituksessa tulee huomioida normaalin arvonmäärityksen lisäksi verottajan käyttämä laskentatapa. Tässä artikkelissa ei näitä verottajan käyttämiä laskentatapoja kuitenkaan laajemmin käsitellä. Ne perustuvat substanssin ja tuottoarvon yhdistelmään.

Näkökulma ja toimiala sanelevat arvon määrittämisen menetelmän

Arvon määrittäminen voidaan suorittaa monilla eri menetelmillä. Eri laskentatavoilla tehdyt arvonmääritykset voivat poiketa toisistaan merkittävästikin.

Eri laskentatavoilla saatuja arvostuksia vertailtaessa on tärkeää tiedostaa arvostettavan yrityksen toimialan eri tekijöiden vaikutus siihen, mikä tai mitkä arvonmääritystavat sopivat toimialalle parhaiten.

Edelleen määrittämisen tapaa valittaessa merkitystä on sillä, mistä näkökulmista eri osapuolet asiaa tarkastelevat. Pääomasijoittajan ja teollisen ostajan näkökulmat poikkeavat toisistaan ja poikkeavat myöskin niistä seikoista, jotka perheen sisäisissä omistajanvaihdoksissa jatkavan tai luopuvan sukupolven kannalta ovat relevantteja.

Nettotuloksen käyttö arvonmäärityksessä

Yrityksen arvon määrittämiseen on useita niin sanottuja peukalosääntöjä.

Tyypillisimpiä näistä on p/e-arvo, jossa yrityksen nettotulos kerrotaan niin monella vuodella kuin missä ajassa kauppahinnan halutaan tulevan ostajalle takaisin. Käytettävät kertoimet vaihtelevat toimialoittain ja yrityksen koon mukaan. Tyypillisesti pörssinoteerattujen yritysten kertoimet ovat suurempia kuin noteeraamattomien.

Liiketuloksen ja käyttökatteen käyttö arvon määrittämisessä sekä nettovelkojen merkitys

Toisessa laskentatavassa kerrotaan oikaistu liiketulos vastaavalla vuosikertoimella ja vähennetään tästä nettovelat.

Voidaan myös käyttää laskelmaa, jossa liiketulos korvataan oikaistulla käyttökatteella.

Olennainen ero kolmessa edellä mainitussa arvonmääritystavassa on se, että niihin otetaan luvut eri kohdista yrityksen tuloslaskelmaa. Tuloslaskelman rakenteella on toisin sanoen olennainen merkitys sille, millä laskentatavalla saadaan suurin tai pienin arvo yritykselle.

Substanssiarvoon perustuva arvon määritys

Yksinkertaisimmillaan yrityksen arvon määrittäminen tapahtuu tasesubstanssin kautta, jolloin taseessa olevat varat ja velat oikaistaan käypiin arvoihin.

Esimerkiksi teollisuushallin osalta ei käytetä kirjanpitoarvoa vaan hankitaan välittäjältä näkemys hallin käyvästä arvosta ja käytetään laskelmassa tuota oikaistua lukua. Varoista vähennetään vastaavasti oikaistut velat ja substanssiarvona käytetään saatua tulosta.

Toimivan yrityksen arvon ei pitäisi olla alle substanssiarvon.

Nykyarvoon pohjautuva arvon määrittäminen

On myös laskentatapoja, joissa lasketaan tulevien nettotulosten tai liiketulosten nykyarvoja.

Näistä laskelmista olennaisinta on, millaista tuottovaatimusta käytetään. Tuottovaatimuksen taso vaikuttaa olennaisesti saatuihin arvostuksiin. Vastaavaa laskentatapaa käytetään laskettaessa arvoa vapaan kassavirran nykyarvolle.

Arvonmääritysohjelmistoista

Käytämme itse yhtä arvonmääritysohjelmistoa, joka tuottaa kohdeyhtiön tilinpäätösmateriaalin perusteella laskelmat muun muassa kaikkien edellä mainittujen laskentatapojen osalta.

Olemme tehneet arvonmääritysten ympärille paketoituja arvonmääritystuotteita, joista asiakkaamme voi valita sopivan laajuisen arvonmäärityksen.

Keskeistä näille arvonmääritystuotteille on niihin kuuluva neuvottelu toimistomme lakimiehen kanssa. Neuvottelussa voidaan helposti arvioida sitä, mikä tai mitkä eri laskentatavoista vastaavat parhaiten kyseistä tilannetta ja sitä tarvetta, joka asiakkaalla on.

Arvonmääritys kiinteähintaisena palveluna

Yrityksen arvonmääritys kiinteään hintaan. Tutustu tarkemmin ja kysy lisää.

Yrityksen hiljainen tieto ja ei-numeeriset arvot

Kaikissa yrityksissä on tekijöitä, jotka eivät suoraan näy yrityksen tilinpäätöksessä tai taseessa.

Yrityskauppatilanteessa erityisen tärkeää on pystyä analysoimaan

  • mihin tekijöihin esimerkiksi yrityksen poikkeuksellisen hyvä tuottotaso on perustunut tai
  • mitkä tekijät ovat johtaneet siihen, ettei yrityksen tuotto ole samaa tasoa kuin verrokkiyhtiöillä.

Näiden seikkojen analysointiin on hyvä käyttää apuna yrityskauppojen tekoon perehtyneitä asiantuntijoita.

Yrityksen oikea arvo

Yrityksen oikea arvo on erilainen riippuen näkökulmasta.

Edellä todetuin tavoin se on erilainen verottajan tai rahoittajan kannalta ja erityisesti se on erilainen ostajan ja myyjän perspektiiveistä.

Yrityksen oikea arvo on kuitenkin se, millä osapuolet siitä ovat valmiit tekemään kaupan.

Tutustu yritysjärjestelyjä käsitteleviin oppaisiimme

Löydät kaikki yritysjärjestelyjä käsittelevät oppaamme materiaalit-osiosta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad