fbpx

20.6.2024

Haltuunotto on avainasemassa yrityksen ostossa

Tietoa ostetun yrityksen haltuunotosta

Yritystä ostettaessa haltuunotolla tarkoitetaan ostokohteen kontrollin varmistamista tavalla, joka takaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja omistaja-arvon säilymisen. Haltuunotolla integroidaan ostokohde osaksi olemassa olevaa liiketoimintakokonaisuutta. Prosessissa otetaan haltuun kohdeyrityksen toiminnot kuten myynti, treasury-toiminto, henkilöstöhallinto, hankinnat ja tuotanto.

Haltuunottoon liittyviä toimenpiteitä

Inventointi ja tarkistus

Haltuunotossa tulisi tehdä varaston inventointi ja tarkistaa ainakin myyntisaamiset ja kassan tila mahdollisimman kiireellisesti.

Due Diligence

Haltuunoton kannalta oleelliset seikat ja kysymykset tulisi ottaa due diligence– ja yrityskauppaprosessin keskeisiksi kohdiksi. Due diligence -prosessissa huomioitavia asioita ovat ainakin päällekkäiset toiminnot, it-järjestelmien yhteensopivuudet ja eroavaisuudet sekä eroavaisuudet kirjanpito- ja raportointijärjestelmissä. Haltuunoton kannalta tähdellisiä ovat myös listaukset pienemmistä päivittäiseen kohdeyhtiön toimintaan liittyvistä ongelmakohdista. Kannattaa muistaa, että due diligence –raportteja ei tule pyytää vain ongelmakohtia listaavassa muodossa, ettei menetetä haltuunoton kannalta olennaista tietoa.

Henkilöstön nimittäminen

Haltuunotosta vastaava henkilö on nimettävä jo yrityskauppaa harkittaessa tai viimeistään päätettäessä neuvotteluihin ryhtymisestä. Kyseinen henkilö tietää päätöksenteon taustat ja pystyy omalta osaltaan valmistautumaan haltuunottoon sekä vaikuttamaan due diligence prosessin aikana selvitettäviin kysymyksiin, joilla on merkitystä haltuunotolle.

Liiketoiminnan vakauttaminen

Haltuunottoon liittyvien muutosten ja epävarmuuden keskellä liiketoimintaa voidaan vakauttaa esimerkiksi yritysostosta tiedottamalla, avainhenkilöasioista päättämällä, due diligencessä löytyneisiin ongelmakohtiin puuttumalla ja hallituksen ja/tai toimitusjohtajan vaihdolla.

Haltuunoton onnistumisen edistäjät

Tärkeimpiä askeleita onnistuneeseen haltuunottoon ovat selkeä strategia, johdonmukainen ja onnistunut viestintä, tehokas implementointi, luotettava muutosjohtaminen, arvojen ja kulttuurien kunnioittaminen, yhteiset johtamisjärjestelmät sekä huolellisesti laaditut sopimukset.

Strategia

On tärkeää hioa selkeä strategia, jossa ei ole liikaa päällekkäisyyttä tai sisäänrakennettuja konflikteja. Strategian tulisi vastata, miksi yritysosto on suoritettu ja miten ostettu yritys aiotaan ottaa osaksi olemassa olevaa liiketoimintaa. Ostokohteen tulisi istua ostajan strategiaan ja haltuunoton tarjota mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen.

Viestintä

Viestinnän tulisi olla johdonmukaista, jolloin viestit eivät ole ajallisesti eivätkä organisaatioittain keskenään ristiriitaisia. Johdon sitoutuminen ja innostuneisuus hankkeeseen tulisi viestiä onnistuneesti. Katteettomia lupauksia ei pidä antaa.

Implementointi

Haltuunotossa tehokas implementointi on avainasemassa. Implementoinnin on oltava nopeaa: johdon nimitykset tehdään ripeästi ja pohjalla ovat etukäteen tehdyt suunnitelmat. Implementoinnissa kannattaa käyttää ulkopuolista apua.

Johto ja johtaminen

Muutos vaatii hyvää johtamista. Läpiviennin tueksi on löydettävä muutosjohtajat ja nimityspäätökset on tehtävä nopeasti. Luottamuksen synnyttäminen johtajiin jo neuvotteluiden aikana on erittäin tärkeää.

Arvot ja kulttuuri

Kulttuurit on hyvä tiedostaa, mutta eroja ei kuitenkaan tarvitse korostaa. Tärkeintä on halu ymmärtää eri kulttuureja ja kunnioittaa muita. Ihmisiä ei pidä vaatia välittömästi sitoutumaan uuteen ilman keskustelua vaan on annettava aikaa hyväksyä uusi kokonaisuus. Haltuunotto on helppo sabotoida, tarvitaan vain pientä passiivisuutta avainhenkilöiden osalta.

Johtamisjärjestelmät

Yhteisillä, samankaltaisilla johtamisjärjestelmillä luodaan edellytykset tiedon liikkumiselle ja käytölle sekä varmistetaan organisaatioiden toimintarutiini, stabiilius ja kypsyys toimia erilaisissa tilanteissa.

Järjestelmien yhtenäisyyteen kannattaa muutoinkin pyrkiä, esimerkiksi yhteisellä taloudellisella raportointijärjestelmällä pystytään ohjaamaan tulosta, kun tunnusluvut vastaavat toisiaan ja tuloslaskelmat tehdään samoilla periaatteilla.

Sopimukset

Sopimusten ja todellisen tilanteen tulisi vastata toisiaan. Huolellisesti laadittu esisopimus antaa riittävästi tietoa haltuunottoa varten. Kannattaa varmistaa, että rahoitus ja tuloskunto on tarkistettu ja yrityskauppasopimus on kunnossa.

Yritysjärjestelyjen ABC: Ostetun yrityksen haltuunotto

Webinaarissa käsitellään mm. yrityksen haltuunoton onnistumisesta edistäviä asioita, haltuunottosuunnitelmaa ja -prosessia, osapuolten rooleja, henkilöstönäkökulmaa, yleisiä epäonnistumisen syitä muita huomioitavia asioita.

Syitä haltuunoton epäonnistumiseen

Haltuunottoprosessia on johdettava täysipäiväisesti. Ostaja ei tunne kohdeyritystä, joten ostajan intressissä on hankkia haltuunottoa varten riittävät tiedot kaupankohteen tarkastuksen ja neuvotteluiden aikana. Haltuunottoon tarvitaan kokemusta ja mikäli kokemusta ei ole, sitä pitää hankkia.

Puutteellinen valmistautuminen

On hyvä muistaa, että yrityskaupat sisältävät aina riskejä ja haltuunotto voi epäonnistua monenlaisista syistä. Voi olla, että ostokohteen potentiaalia ei ole analysoitu riittävästi, yrityskaupan strategia on epäselvä tai yritykseen jätetään vanha johto ja jäädään odottelemaan tilanteen kehittymistä. Ostettu yritys voi olla huonommassa kunnossa kuin on odotettu, koska kaupan kohteen tarkastus on tehty puutteellisesti tai ostopäätös on perustunut enimmäkseen tunteisiin. Markkinatilanne on saatettu analysoida virheellisesti tai toimialaa ei ylipäänsä ole tunnettu kunnolla.

Henkilöstöriski

Toisinaan saattaa käydä niin, että avainhenkilöt siirtyvät kilpailijalle tai perustavat uuden yhtiön. Henkilöstöriski on hyvä tiedostaa, sillä avainhenkilöiden säilyminen on ratkaisevaa haltuunoton onnistumisen kannalta.

Organisaatio

Normaali organisaatio ei välttämättä pysty hoitamaan haltuunottoa. Haltuunotossa tulisi nimetä heti uusi organisaatio ja antaa uudelle johtajalle täydet valtuudet päätöksentekoon. Yhtenäinen, luotettava raportointijärjestelmä kannattaa ottaa käyttöön kohdeyhtiössä välittömästi.

Suunnitelman ja tiedonhankinnan puutteellisuus

Halu nopeaan sopimukseen voi toisinaan ohittaa tarpeen ratkoa tärkeät kysymykset yhteisymmärryksessä ennen kauppaa. Suunnitelman ja tiedonhankinnan puutteellisuus on merkittävä riski haltuunoton onnistumista ajatellen. ”Luurankojen” löytyminen haltuunottovaiheessa voi uhata onnistunutta haltuunottoa: esimerkiksi varastojen todellinen arvo, asiakassopimukset, takuusitoumukset ja työ- ja eläkesopimukset voivat tuoda ikäviä yllätyksiä puutteellisesti valmistautuneelle haltuunottajalle.

Yhteensopivuusongelmat

On hyvä tiedostaa yhtiöiden yhteensopivuuteen liittyvät vaaranpaikat. Ristiriitoja voi syntyä, mikäli ostajayritys on kohdetta paljon suurempi tai pienempi. Monialayrityksissä voi olla haasteellista luoda yhteinen kuva kilpailukentästä ja tulevaisuuden vaihtoehdoista. Yrityksillä voi myös olla hankaluuksia sopeutua, mikäli haltuunottoon liittyy strategisia, kulttuurisia tai organisatorisia eroavaisuuksia.

Opas onnistuneeseen liiketoimintakauppaan

Oppaasta saat olennaisimmat perustiedot, jotka tarvitaan onnistuneeseen liiketoimintakauppaan.

Onnistumiseen vaadittavia tekijöitä

Maksutapa ja aikataulu

Yrityskaupan maksutapa ja aikataulu vaikuttavat siihen, miten yrityksessä jatkava myyjä haluaa vaikuttaa tulevaan menestykseen ja saada osan kauppahinnasta nousemaan.

Henkilöstön suhtautuminen, viestintä ja implementointi

Henkilöstön suhtautuminen haltuunottoon on ratkaisevaa taloudelliselle onnistumiselle. Hyvin hoidettu viestintä ei yksinään takaa haltuunoton onnistumista, mutta sen avulla voidaan vähentää ihmisten kokemaa epävarmuutta ja stressiä sekä edesauttaa haltuunottoprosessia. Myös asiakkaat, toimittajat ja alihankkijat täytyy vakuuttaa kaupan eduista. Kaikkein eniten haltuunoton onnistumiseen vaikuttaa implementointi.

Haltuunottajalta vaadittavia ominaisuuksia

Haltuunottajalta vaaditaan tuntemusta toimialasta ja kohdemaasta, yrityskauppa- ja kriisijohtamisosaamista, monikulttuurisuuden ymmärtämistä sekä kykyä sitouttaa johtoa ja varmistaa johdon keskinäinen luottamus. Haltuunottaja ei voi jäädä passiiviseksi vaan tärkeimpiin asiakkaisiin sekä päämiehiin ja alihankkijoihin on nopeasti tutustuttava.

Epävarmuustila haasteena – miten muutoksiin kannattaa varautua?

Kauppa aiheuttaa aina epävarmuustilan, joka on seurausta muutoksista ja uusista päätöksentekijöistä. Muutoksiin on kuitenkin mahdollista varautua pitämällä säännöllisiä, sisäisiä kokouksia, osoittamalla toiminnan jatkuminen selkeällä budjetilla ja numerotavoitteilla ja kertomalla, miksi yritys on ostettu sekä tekemällä nopeita päätöksiä, joita tarkennetaan tarvittaessa. Kaupasta seuraa riskien lisäksi myös mahdollisuuksia, kunhan prosessi toteutetaan huolellisesti ja pidetään mielessä haltuunoton tavoite.

Yhteenvetona voidaan todeta, että haltuunotossa aivan ensimmäisillä päätöksillä ja nopeilla onnistumisilla on paljon merkitystä. Johtajat ovat avainasemassa siinä, miten sujuvasti haltuunotto lopulta onnistuu. Muutoksista on myös hyvä tiedottaa ja tavoitteista viestiä avoimesti ja aktiivisesti.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad