Sukupolvenvaihdoshuojennus

Tarjoamme paketoitua, kiinteähintaista tuotetta (jäljempänä muistio) yrityksenne sukupolvenvaihdoksen valmistelun apuvälineeksi.

Sukupolvenvaihdoshuojennus

Mitä palvelumme sisältää?

a. Laskelmat yrityksen ja osakkeen käyvästä arvosta verottajan ohjeiden mukaan

Yrityksen käyvän arvon määrittämiseksi arvioimiseksi tehdään arvonmääritys, joka toteutetaan verottajan ohjeen mukaisesti.

  • Tuottoarvo: Lasketaan yrityksen kolmen edellisen vuoden tuloksen keskiarvo pääomitettuna 15 %:n korkokannalla.
  • Substanssiarvo: Vähennetään yrityksen kaikista varoista sen velat.

Jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, yritys arvostetaan verotusta varten tuotto- ja substanssiarvon keskiarvoon. Jos substanssiarvo on suurempi, käytetään substanssiarvoa. Muistiostamme ilmenee, kumpaa tässä tapauksessa käytetään ja kuinka suuri yrityksen käypä arvo on.

Arvonmääritystä varten tarvitsemme yrityksen kolmen vuoden tilinpäätökset. Yritys tai yrityksen kirjanpitäjä voi toimittaa tilinpäätökset meille.  Voimme hankkia tilinpäätökset myös suoraan PRH:lta, jos ne ovat saatavilla siellä.

Osakkeen käypä arvo perustuu luovutettavien osakkeiden suhteelliseen määrään. Koko yrityksen arvo jaetaan vapaana olevien osakkeiden määrällä. Näin saadaan yhden osakkeen arvo. Kun tämä arvo kerrotaan kyseessä olevan osake-erän osakkeiden määrällä, saadaan osake-erän osakkeiden käypä arvo.

b. Laskelmat lahja- ja luovutusvoittoveroista

Yrityksen jatkajan ei tarvitse olla lähisukulainen saadakseen huojennuksen lahjaveroon. Edellytyksenä on, että veronalaiseen lahjaan sisältyy yritys tai sen osa, ja luovutuksen saaja jatkaa yritystoimintaa ko. yrityksessä. Lisäksi määrätyn lahjaveron osuus eli huojennettavan veron määrän tulee olla yli 850€.

Verovelvollisen Verohallinnolle tekemästä pyynnöstä perintöverolain 55 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä yritys arvostetaan 40 %:iin yllä olevalla tavalla saadusta arvostaan. Tämän edellytyksenä on, että luovuttajan täytyy luovuttaa vähintään 10 % osakkeista saajalle. Ehtona on myös, että osakkeita on pidettävä viisi vuotta luovutuksesta. Jos näin ei toimita, pannaan lahjavero täytäntöön korotettuna 20 %:lla. Osakkeiden äänioikeutta ei voi pidättää.

c. Mahdolliset menettelytavat

Kuvaamme muistiossa seuraavat mahdolliset menettelytavat:

1. Osakekauppa

Osakekaupassa yritys myydään toiminnan jatkajalle, jolloin myyjä voi saada luovutusvoittoa tekemästään kaupasta. Tästä voitosta tulee maksaa pääomatuloveroa. Verovapauden edellytykset todetaan sekä alin hinta, jolla kauppa voidaan tehdä ilman että sitä pidetään lahjanluonteisena, lasketaan muistiossa.

2. Lahjanluonteinen kauppa

Lähtökohtaisesti, jos omaisuus luovutetaan hintaan, joka on enintään ¾ yrityksen käyvästä arvosta, katsotaan tuolloin kyseessä olevan lahjanluonteinen kauppa. Muistiossa lasketaan käytettävän alimman kauppahinnan määrä sekä lahjaveron määrä luopujan/luopujien koko omistuksen luovutukselle ja 10 % (minimimäärä) luovutukselle.

3. Omien osakkeiden hankkiminen

Osakeyhtiö voi ostaa omia osakkeitaan omalla vapaalla pääomallaan. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole sukupolvenvaihdos ja huojennuksia ei ole mahdollista saada. Koska omien osakkeiden ostamista voidaan pitää yhtiön varojen jakona, on huomioon otettava varojen jakoa koskevat säännökset. Käytännössä yhtiökokouksessa on oltava yksimielisyys. Normaalisti kauppa voidaan toteuttaa 75 %:lla osakkeiden käyvästä arvosta, jotta osakkaiden luovutuksen ei katsota olevan lahja. Huomiota on kiinnitettävä järjestelyihin, jottei verottaja pidä hankintaa peiteltynä osingonjakona. Muistiossa lasketaan alin osakkeen hankintahinta luopujan/luopujien koko omistuksen luovutukselle sekä yhden osakkeen hankintahinta. Muistiossa lasketaan myös se, kuinka monen osakkeen hankinnan yhtiön oman vapaan oman pääoman määrä mahdollistaa käytetyllä osakehinnalla.

d. Muistio ja neuvottelu

Palvelu sisältää muistion, joka sisältää edellä kuvatut laskelmat ja tiedot. Kokonaisuuteen kuuluu yhden tunnin mittainen neuvottelu joko videoneuvottelun avulla tai toimistollamme. Neuvottelussa käymme muistion läpi yhdessä kanssanne, avaamme osioiden taustoja sekä soveltamisedellytyksiä sekä käymme kyseistä sukupolvenvaihdostilannetta läpi muutoinkin.  Usein neuvottelussa voidaan sopia asiakkaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamistoimista.

Hinnat

  • Hinta sukupolvenvaihdosmuistiolle neuvotteluineen on kiinteä 800 € + kulut + ALV. Kuluina ovat tyypillisesti tilinpäätösten lunastuskustannukset (jos hankitaan PRH:sta) sekä tulostuskulut ja vastaavat kulut.
  • Hinta yrityksen käyvän arvon määritykselle (ilman huojennusten ja hankintahinnan ym. laskentaa) neuvotteluineen on kiinteä 600 € + kulut + ALV. Kuluina tyypillisesti tilinpäätösten lunastuskustannukset (jos hankitaan PRH:sta) sekä tulostuskuluja ja vastaavia kuluja.

Lisäpalvelut

Erikseen veloitettavana lisätyönä voimme avustaa mm. seuraavissa asioissa:

– Voimme hakea ennakkoratkaisun verottajalta valitulle toimelle ja poistaa mahdollisen veroepävarmuuden.

– Voimme laatia tarvittavia asiakirjoja, esimerkiksi lahja- tai kauppakirjan tai lahjaveroilmoituksen tai hankintaan liittyviä asiakirjoja sekä päivittää tai laatia osake- ja osakasluettelon.

– Voimme tehdä suunnitelman muistion tietojen sekä palaverissa sovitun ja mahdollisesti saatavan lisäaineiston pohjalta. Tämä suunnitelma voi sisältää vaihtoehtojen ja niihin liittyvien seikkojen arvioinnin ja esittelyn. Suunnitelma voi myös sisältää jonkin edellä mainituista sukupolvenvaihdoksen menettelytavoista kuvauksineen ja asiakirjoineen. Esimerkiksi, jos teemme suunnitelman omien osakkeiden hankinnasta, se voi sisältää yhtiökokoukseen tarvittavat asiakirjat, selvitykset hankinnan vaikutuksesta omaan pääomaan sekä kauppakirjan ja muutosilmoituksen kaupparekisteriin.

Yrityksen käyvän kaupallisen arvon määritystä varten meillä on erillinen kiinteähintainen arvonmäärityspalvelu. Lue lisää arvonmäärityspalvelusta täältä ».

Lisäpalveluiden hinta määräytyy tuntityönä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Osa palveluista on saatavana myös pakettituotteena tai niistä voidaan antaa kustannusarvio.

Tutustu myös aiheeseen liittyviin aineistoihimme:

Artikkeli: Sukupolvenvaihdos verotuksessa

Referenssi: LVI-Bioneerien sukupolvenvaihdos toteutui varmoin askelin Lindbladin kanssa