fbpx

23.1.2017

Osittainen ositus ja perinnönjako

Aviovarallisuuden ositus ja perinnönjako suoritetaan tavallisesti kumpikin yhdellä toimituksella kaikilta osin loppuun saakka.

Kumpikin toimitus voidaan kuitenkin suorittaa myös osissa.

Osittainen ositus ja osittainen perinnönjako voivat olla tarkoituksenmukaisia joissakin tapauksissa. Esimerkiksi silloin, kun jakamiseen soveltumaton omaisuuserä on päätetty myydä, mutta markkinatilanteesta tai muusta realisointia pitkittävästä syystä omaisuuserän myynti siirretään myöhemmäksi.

Osittaiset ositus- ja jakotoimitukset voidaan suorittaa joko asianosaisten välisellä sopimuksella tai pesänjakajan toimittamina.

Osittainen ositus

Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde.

Ositus edellyttää ositusperustetta. Ositusperuste syntyy, kun toinen puoliso kuolee tai avioeroasia on tullut vireille tuomioistuimessa.

Käytännössä osittainen ositus on harvinainen. Avioero-osituksessa on vain kaksi osapuolta ja tavanomaisimmin osapuolet haluavat saada varallisuusvälinsä mahdollisimman nopeasti ja kokonaisuudessaan selviteltyä.

Jäämistöosituksessakin on kaksi osapuolta, mutta ainakin toinen osapuoli on kuolleen puolison kuolinpesä, jossa voi olla useita osakkaita. Näissä tapauksissa voi syntyä tarvetta suunnitella osituksen ja perinnönjaon yhteensovitusta osittaisilla toimituksilla.

Ositus voidaan tehdä osittaisena aina, kun osituksen osapuolet ovat siitä yksimielisiä. Pesänjakajakin voi toimittaa osituksen vaiheittain. Esimerkiksi riitaisessa tapauksessa voidaan erottaa riidattomat osat mahdollisen moiteoikeudenkäynnin ulkopuolelle.

Opas perinnönjakoon ja kuolinpesän hallinnointiin kuolemantapauksessa

Kuolinpesän hallinto-opas antaa yleiskuvan kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä vaiheista ja selviteltävistä asioista.

Osittainen perinnönjako

Osittainen perinnönjako on aina mahdollista suorittaa kaikkien kuolinpesän osakkaiden yhteisellä sopimuksella tai pesänjakajalle antamalla suostumuksella.

Osakkaalla on oikeus laissa säädetyin edellytyksin kieltää osittainen jako. Vastoin osakkaan kieltoa jakamiseen ei saa ryhtyä ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki kuolinpesän velat maksettu, tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on varmistettu jaon ulkopuolelle.

Osakas voi kieltää jaon myös ennen kuin legaatti, eli testamentin määrittelemä tietty omaisuuserä on luovutettu tai tällainen omaisuus on pantu erityiseen hoitoon. Jos kuolinpesä on pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan hallinnoitavana, ei jakoon saa ryhtyä ennen kuin tämä on ilmoittanut pesänselvitysvaiheen päättyneeksi (perintökaari 23 luku 2 §).

Osittaisessa perinnönjaossa on huomioitava sen vaikutukset lopulliseen jakoon. Pesänjakajan toimittama osittainen jako tulee lainvoimaiseksi perinnönjaon moiteajaksi säädetyn määräajan jälkeen. Sopimusjaossa osakkaat voivat sitoutua olemaan moittimatta osittaista jakoa millään perusteella. Jos sopimuksessa ei ole määritelty osittaisen perinnönjaon ratkaisujen vaikutuksia lopulliseen perinnönjakoon, sopimus jää sellaisenaan voimaan ja lopullisessa jaossa ei ehkä voida huomioida osittaisjaon mahdollisia eriarvoisuuksia.

Testamentin laadinta kiinteään hintaan

Tilaa testamentti ammattilaisen laatimana ja tutustu muihin perhe- ja perintöoikeuden kiinteähintaisiin palveluihimme.

Jaon jälkeen ilmaantuvat uudet varat

Osittainen ositus ja perinnönjako voivat tulla toimitettavaksi myös sen vuoksi, että loppuun vietyjen toimitusten jälkeen ilmaantuu uutta omaisuutta.

Tällaisissa tilanteissa suoritettua ositusta tai perinnönjakoa täydennetään uudella toimituksella.

Täydentäviin toimituksiin sovelletaan tavanomaisia ositus- ja jakonormeja.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad