fbpx

12.9.2018

Testamentin hyväksymistä ei voi perua

Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan perillisen kirjallista ilmoitusta siitä, että perillinen ei vastusta testamenttia.  Jos testamentti hyväksytään perittävän eläessä, annetaan testamentin hyväksymisilmoitus perittävälle itselleen. Muussa tapauksessa hyväksymisilmoitus annetaan testamentin saajalle.

Mitä testamentin hyväksyminen käytännössä merkitsee?

Kun kaikki perilliset luopuvat moiteoikeudestaan eli hyväksyvät testamentin, tarkoittaa se testamentin saajan kannalta sitä, että testamentti voidaan panna täytäntöön testamentin saatua lainvoiman. Perillisen kannalta testamentin hyväksymisilmoitus merkitsee, että perillinen myöntää testamentin ja sitoutuu sitä olemaan moittimatta. (Käytännössä testamentin hyväksyminen voi tarkoittaa esimerkiksi perinnöstä luopumista.) Testamentin hyväksymisen ansiosta perintö voidaan jakaa testamentin määräyksiä noudattaen. Toisaalta testamentin hyväksymisilmoitusten ansiosta ei ole tarvetta odottaa testamentin moiteajan kulumista perinnönjaon aloittamiseksi. Näin perinnönjako nopeutuu.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Opas testamentin suunnitteluun

Lue tärkeimmät asiat, jotka sinun on hyvä tietää testamenttia tehdessäsi tai sen tarpeellisuutta miettiessä.

Lakiosan vaatimista varten muistettava tehdä nimenomainen varauma

Lähtökohtaisesti perillisen katsotaan luopuneen testamentin hyväksymisellä oikeudestaan vaatia lakiosaansa, ellei testamentin hyväksymisilmoituksesta muuta käy ilmi (ns. totaaliluopuminen). Täten perillisen halutessa säilyttää oikeutensa vaatia lakiosaa, on testamentin tiedoksisaantitodistukseen ja hyväksymisilmoitukseen merkittävä tätä koskeva nimenomainen varauma. Muutoin testamentin hyväksymisen katsotaan ulottuvan sekä testamentin moiteoikeudesta että lakiosasta luopumiseen.

Tulin testamentin hyväksymisen jälkeen katumapäälle – mitä voin tehdä?

Lähtökohtana on, että testamentin hyväksymisilmoitus sitoo antajaansa.  Jos testamentin hyväksymisilmoituksen haluaa jälkikäteen peruuttaa, on esitettävä näyttöä siitä, ettei testamentin hyväksymisilmoitus koskenut esimerkiksi perintöä kokonaisuudessaan, vaan vain osaa siitä. Toisaalta mahdollista on osoittaa, että hyväksymisessä on pätemättömyyden aiheuttava virhe tai puute. Tällöin hyväksymistahdonilmaisu voidaan tuomioistuimessa julistaa pätemättömäksi.  Toisaalta testamentin hyväksymisilmoitusta on arvioitava huomioiden, mitä testamentin hyväksyjä on tosiasiassa tarkoittanut ja miten testamentin saaja on perustellusti voinut hyväksymisen ymmärtää. Toisaalta riittävä peruste testamentin hyväksynnän riitauttamiselle ei oikeuskäytännön mukaan ole se, että perillinen ei ole ymmärtänyt testamentin hyväksymisilmoituksensa merkitystä ja seurauksia.

Testamentin laadinta kiinteään hintaan

Tilaa testamentti ammattilaisen laatimana ja tutustu muihin perhe- ja perintöoikeuden kiinteähintaisiin palveluihimme.

Yleensä testamentin hyväksyminen ajoittuu testamentin tiedoksisaamiseen

Testamentinsaajan on annettava testamentti perillisille tiedoksi voidakseen vedota testamentin tuottamaan oikeuteen. Toisaalta perillisen on hyväksyttävä testamentti, jotta testamentin saaja pääsee siis käyttämään testamentin tuottamia oikeuksia. Testamentti lainvoimaistuu, kun 1) perillinen hyväksyy testamentin, 2) muutoin todistettavalla tavalla luopuu moiteoikeudestaan tai 3) kuuden kuukauden moiteajan kuluttua loppuun testamentin todisteellisesta tiedoksiantamisesta. Kun testamentti on saanut lainvoiman, voidaan perinnönjako aloittaa. Testamentin hyväksymistä tiedustellaan yleensä yhtä aikaa testamentin tiedoksiantamisen yhteydessä. Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad