Sopimusoikeus

Laadimme asiantuntemuksella kaikenlaiset sopimukset sekä yrityksille että yksityisille ihmisille.

Yrityksille sopimusoikeus on hyvin keskeisessä asemassa niiden järjestäessä liiketoimiaan. Kunnolla laaditut sopimukset takaavat parhaiten tavoitteiden saavuttamisen yritysten sisäisissä ja ulkoisissa järjestelyissä sekä kaupankäynnissä, ja erityisesti sopimusoikeus korostaa merkitystään maiden rajoja ylittävässä toiminnassa.

Kirjallinen sopimus tuo turvaa

Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen, mutta niitä laadittaessa kirjallisen muodon noudattaminen on aina suositeltavaa. Kirjallinen muoto tuo oikeussuhteeseen varmuutta, josta hyötyvät kaikki sopijapuolet. Käytännön elämässä suullisten sopimusten sisältöä on vaikea todistaa esimerkiksi oikeudenkäynnissä. Mikäli todistaminen onnistuu, se on usein hyvin kallista ja epävarmaa. Tietyissä tapauksissa lainsäädäntö vaatii, että pätevä sopimus täytyy laatia kirjallisesti, jotta siihen voidaan vedota. Kirjalliseen muotoon laaditulla sopimuksella on siten huomattavat edut.

Yritysten sopimukset on syytä laatia huolella

Yrityksen sopimusten tarkastus ja muokkaaminen on erityisen edullista tilanteissa, joissa samalla sopimuspaketilla tehdään sopimuksia päivittäin. Tällaisia sopimuksia ovat mm. työsopimus, alihankintasopimus ja jälleenmyyntisopimus. Kun sopimuksen kohteet ovat arvokkaita, on sopimuksen sisältöön myös kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi toimitusjohtajasopimus ja yrityskauppoihin liittyvät sopimukset vaativat ehdottomasti lakiosaamista.

Salassapitosopimus on hyvä tehdä aina, kun yrityksen liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä luottamuksellisia tietoja eli liikesalaisuuksia annetaan käsiteltäväksi niin yrityksen omille työntekijöille kuin yrityksen ulkopuolisillekin tahoille. Salassapitosopimuksen lisäksi työntekijöitä on ohjeistettava siinä, mitkä asiat ovat yrityksen kannalta liikesalaisuuksia ja miten niiden osalta tulee menetellä.

Osakassopimus on viisas panostus yritystoiminnan sujuvuuteen

Osakassopimuksella voidaan täydentää osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja näin ennaltaehkäistä mahdolliset konfliktitilanteet. Osakassopimus myös mahdollistaa sellaisten erimielisyyksien ratkaisun, jotka eivät ole ratkaistavissa vain osakeyhtiölain avulla. Osakassopimus on osakkeenomistajien ja mahdollisesti myös yhtiön välinen sopimus, jolla sovitaan osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiössä sekä keskinäisistä suhteista. Huolellisesti laaditulla osakassopimuksella mahdollisiin ongelmiin voidaan varautua ennakoivasti, mikä heijastuu positiivisesti koko yritystoimintaan.

Katso alla oleva diaesitys osakassopimuksen pääkohdista.

Osakassopimus from Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Avustamme

sopimusoikeuden asioissa, jotka liittyvät mm.

 • agenttisopimuksiin tai jälleenmyyntisopimuksiin
 • IT-sopimuksiin
 • kaupallisiin sopimuksiin sekä kehitys- ja yhteistyösopimuksiin
 • lisenssisopimuksiin
 • luvake- l. franchising-sopimuksiin
 • osakas- ja toimitusjohtajasopimuksiin
 • rahoitussopimuksiin
 • salassapitosopimuksiin
 • teknologiansiirtosopimuksiin
 • teknologiasopimuksiin
 • toimitus- ja alihankintasopimuksiin
 • työsuhteisiin liittyviin sopimuksiin
 • yrityksen sopimuksiin
 • yrityskauppoihin ja uudelleenjärjestelyihin
 • yritysten sisäisiin ja välisiin sopimuksiin