fbpx

30.8.2022

Irtisanominen koeajalla vaatii asiallisen perusteen

Koeajalla irtisanomisen tulee perustua työntekijän sopimattomuuteen tai puutteelliseen suoriutumiseen.

Irtisanominen ei saa perustua epäasialliseen tai syrjivään syyhyn, joka liittyy työpaikan ulkopuolisiin seikkoihin.

Koeajan tarkoitus

Työsuhteen alussa on koeaika vain silloin, jos siitä on sovittu. Koeajan aikana on tarkoitus selvittää puolin ja toisin, vastaako työnkuva työntekijän odotuksia ja toisaalta soveltuuko työntekijä hänelle annettuun työtehtävään.

Koeaikaehtoa voidaan käyttää toistaiseksi voimassa olevissa ja määräaikaisissa työsopimuksissa. Koeajan päätyttyä tehty työsopimus jatkuu sellaisena, kuin oli alun perin sovittu.

Työnantaja ei voi ottaa perusteetta koeaikaa koskevaa ehtoa vain joidenkin samaa työtä tekevien työntekijöiden sopimuksiin. Samassa tai samanarvoisessa työssä olevien työntekijöiden erilaiseen kohteluun tulee olla hyväksyttävä syy.

Irtisanominen koeajalla edellyttää, että koeaikaehto voidaan näyttää toteen. Käytännössä tämä tarkoittaa kirjallista sopimista, vaikka laki ei sitä vaadikaan.

Irtisanominen koeajalla eli koeaikapurku

Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi yksipuolisesti purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaaKoeaikapurku päättää työsopimuksen heti.

Jos työskentely ei ole vielä alkanut, ei irtisanomista ei voi tehdä vetoamalla koeaikaan. Työntekijän soveltuvuutta voi arvioida ainoastaan työskentelyn perusteella. Jos irtisanominen halutaan tehdä ennen työskentelyn alkamista, se täytyy tehdä normaalien päättämissäännösten perusteella.

Irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä

Lue oppaastamme, mitä irtisanomisessa lain mukaan on otettava huomioon.

Epäasialliset ja syrjivät purkuperusteet

Työnantaja ei voi purkaa työsuhdetta koeajalla epäasiallisella tai syrjivällä perusteella.

Työsuhteen purkamisen näkökulmasta syrjiviä syitä ovat

 • ikä
 • terveydentila
 • kansallinen tai etninen alkuperä
 • sukupuolinen suuntautuneisuus
 • kieli
 • uskonto
 • mielipide
 • perhesuhteet
 • ammattiyhdistystoiminta
 • poliittinen toiminta
 • muu näihin verrattava seikka.

Jos koeaikainen työsopimus puretaan raskauden perusteella, on kysymys kielletystä perusteesta. Muita kiellettyjä perusteita voivat olla vanhemmuus, vakaumus, yhdistystoiminta ja yhteiskunnallinen asema.

Toisaalta, jos terveydelliset rajoitteet estävät työntekijää suoriutumasta kaikista työtehtävistään, purkamisperuste ei ole epäasiallinen koeajan tarkoitukseen nähden.

Tuomioistuin harkitsee viime kädessä, onko kyseessä epäasiallisen peruste.

Työntekijällä on näyttötaakka epäasiallisesta syystä

Oikeuden tuomio voidaan muotoilla työntekijän eduksi näin:

”Oikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että X olisi laiminlyönyt hänelle kuuluneiden töiden suorittamisen tai että hän muutenkaan olisi osoittautunut sopimattomaksi työsopimuksessa tarkoitettuun tehtävään..”

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä ilmoitettava viivytyksettä työntekijälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivä ja ne syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty.

Irtisanomisen on perustuttava suoriutumiseen tai sopivuuteen

Tuotannolliset ja taloudelliset vaikeudet eivät ole enää laillisia koeaikapurun perusteita, koska koeajan tarkoitus liittyy suorituksen arviointiin. Tämä poikkeaa aikaisemmasta oikeuskäytännöstä.

Oikeuskäytännössä epäasialliset purkuperusteet ovat liittyneet tyypillisesti työajan tai työpaikan ulkopuolisiin olosuhteisiin, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen. Tällaisia syitä ovat olleet mm. työntekijän terveyteen kohdistuneet aiheettomat epäilyt.

Hyväksyttäviä perusteita ja kokonaisharkinta

Työsopimus voidaan purkaa koeaikana, kun työntekijän suoritus on puutteellinen. Syinä voivat olla työstä myöhästymiset ja luvattomat poissaolot.

Silloin kun tuomioistuin harkitsee koeaikapurun oikeutusta, koeaikaehtoa tarkastellaan aina osana työnantajan ja työntekijän välistä kokonaisuutta.

Hyväksyttäväksi purkuperusteeksi on oikeuskäytännössä riittänyt myös työntekijän yleinen sopimattomuus tai sopeutumattomuus. Tämän tarvitse koskea itse työsuoritusta, vaan asia voi näkyä työntekijän muunlaisenakin käyttäytymisenä työpaikalla.

Tärkeimpänä koeaikaehdon arviointiin ratkaisutilanteessa vaikuttaa ennen kaikkea se, oliko koeaikaehdolla tarkoitus kiertää työsuhdeturvaa.

Laiton irtisanominen voi aiheuttaa työnantajalle merkittäviä kustannuksia. Selvitä työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet ja menettelytavat jo etukäteen.

Kysy lisää ja varmista laillinen irtisanomismenettely!

Ota yhteyttä

Lindblad auttaa selvittämään, onko koeajan työsopimus mahdollista purkaa vai olisiko kyseessä sittenkin irtisanomisasia. Autamme myös tilanteessa, jossa jompikumpi osapuoli kokee, että purkaminen on tehty ilman erityisen painavaa perustetta.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad