21.9.2010

Työoikeus

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti (TSL 3.1 §). Se on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevina on pidettävä työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta sekä ilman perusteltua syytä tehtyjä useita toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia.

Määräaikaisuutta voidaan perustella sijaisuudella, työn luonteella (esim. kausiluonteisuus), harjoittelulla, työntekijän aloitteella tai muu näihin verrattavissa olevalla seikalla. Työsuhteen alussa voi olla koeaika, jonka pituus voi olla enintään neljä kuukautta. Koeaika voi kuitenkin olla kuuden kuukauden mittainen, mikäli työsuhteen alussa järjestetään erityinen työhön liittyvä koulutus, joka kestää neljä kuukautta. Jos kyseessä on alle kahdeksan kuukauden mittainen määräaikainen työsuhde, koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Työsopimuksen ehdot eivät saa olla kohtuuttomia eivätkä hyvän tavan vastaisia eivätkä ne saa huonontaa työntekijän suojaksi annetun sääntelyn (esim. TES) takaamia vähimmäisvaatimuksia.

Työnantajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet

Keskeisin työnantajan oikeus on direktio-oikeus eli työnjohto- ja valvontavalta. Direktio-oikeuteen kuuluu oikeus päättää missä työtä tehdään, milloin sitä tehdään sekä miten sitä tehdään.

Työnantajalla on myös velvollisuuksia työntekijää kohtaan (TSL 2). Näistä velvollisuuksista tärkein on palkan maksaminen. Tämän lisäksi työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä mahdollisuudet suoriutua työstään sekä edetä urallaan ja työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin sekä edistettävä työntekijöiden välisiä suhteita.

Työnantajan on myös kohdeltava kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti ja eri asemaan asettamatta (YhdenvertaisuusL, Tasa-arvoL), huolehdittava työturvallisuudesta (TTurvL), järjestettävä työterveyshuolto (TyöterveysL), annettava työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (mm. palkka, työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste, sovellettava TES, pääasialliset työtehtävät ym.) sekä annettava työntekijälle työtodistus (10 vuoden aikana työsuhteen päättymisestä).

Palvelut: Työoikeus

© 2022 Asianajotoimisto Lindblad